Danh mục sản phẩm

Hướng dẫn

Thư mời tham dự
Tin Tức

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP RỪNG TÂY NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------š›-------

-------š›-------

Số : 05/2017/TM

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 05 năm 2017

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Rừng Tây Nguyên (CNR) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công Nghiệp Rừng Tây Nguyên năm 2017.

1. Thời gian: 14h00 ngày 08/06/2017.

2. Địa điểm: Phòng TỔNG HỢP, CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP RỪNG TÂY NGUYÊN, số 11 Võ Văn Kiệt, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

3. Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của CNR đến thời điểm ngày 07/06/2017.

4. Chương trình Đại hội: Theo bản đính kèm.

Trường hợp Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự họp thay, việc ủy quyền phải được công chứng theo quy định pháp luật.

Khi đến tham dự Đại Hội, Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND/CCCD/HC và Giấy Ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội.

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu Đăng ký tham dự Đại hội, các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website: www.congnghieprung.vn

Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang giấy CMND đến đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức họp.

Trân trọng kính mời!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

NGUYỄN MINH NGỌC


 

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE : 0500 3868 870

Slideshow

Thời tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP RỪNG TÂY NGUYÊN
11 Võ Văn Kiệt, Phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk