Danh m?c s?n ph?m

H??ng d?n

Tin T?c

Th?c t? ? ch?ng minh ngu?n n?ng l??ng c m?t vai tr v cng quan tr?ng trong cc ho?t ??ng s?n xu?t c?ng nh? ??i s?ng sinh ho?t c?a con ng??i. Tr??c th?c tr?ng ngu?n ti nguyn thin nhin ??c bi?t l ti nguyn khng th? ti t?o ?ang d?n c?n ki?t v gy ra nh?ng tc ??ng x?u v? mi tr??ng c?ng nh? kh h?u th vi?c pht tri?n ngnh cng nghi?p n?ng l??ng xanh - s?ch v ti?t ki?m n?ng l??ng l m?t xu h??ng t?t y?u c?a x h?i.

Ti?t ki?m n?ng l??ng khng nh?ng gp ph?n b?o ??m an ninh n?ng l??ng c?a qu?c gia, ph?c v? qu trnh pht tri?n kinh t? - x h?i m?t cch b?n v?ng m trong khun kh? m?i gia ?nh, ? cn l m?t ph??ng th?c hi?u qu? trong vi?c gi?m thi?u m?c chi ph v b?o v? mi tr??ng s?ng. Ngu?n n?ng l??ng xanh ?ang ???c ch pht tri?n hi?n nay l n?ng l??ng t? gi v n?ng l??ng m?t tr?i. Tuy nhin, n?ng l??ng gi khng ???c ?n ??nh do ch?u nhi?u tc ??ng c?a mi tr??ng. Do ?, n?ng l??ng m?t tr?i ???c xem l s? l?a ch?n t?i ?u h?n v n c th? ?p ?ng nhu c?u ? m?i n?i m?t cch r?t c? ??ng. V?i ?u ?i?m l c s?n trong thin nhin, khng gy nhi?m, khng b? c?n ki?t, n?ng l??ng m?t tr?i l gi?i php t?t nh?t nh?m ti?t ki?m n?ng l??ng v thay th? cc ngu?n n?ng l??ng khng th? ti t?o.

Trn th? tr??ng hi?n nay c r?t nhi?u cc s?n ph?m ?ng d?ng n?ng l??ng m?t tr?i. N?m b?t nh?ng yu c?u c? b?n c?a x h?i c?ng v?i mong mu?n gp ph?n h??ng ?ng ch??ng trnh m?c tiu qu?c gia v? ti?t ki?m n?ng l??ng, Cng Ty C? Ph?n Cng Nghi?p R?ng Ty Nguyn ??c bi?t cung c?p nh?ng s?n ph?m c ??c tnh s? d?ng n?ng l??ng ti?t ki?m, hi?u qu?, mang l?i l?i ch v? kinh t? v b?o v? mi tr??ng, ?i?n hnh v?i dng s?n ph?m ch? ??o: my n??c nng n?ng l??ng m?t tr?i.

Ho?t ??ng trn c? s? hon thi?n nguyn l chuy?n n?ng l??ng nh sng m?t tr?i thnh nhi?t n?ng, t?o ra n??c nng ph?c v? cho cc sinh ho?t trong cu?c s?ng c?a con ng??i m hon ton khng c?n ??n ?i?n n?ng, my n??c nng n?ng l??ng m?t tr?i c?a Cng Ty C? Ph?n Cng Nghi?p R?ng Ty Nguyn khng ch? ti?t ki?m chi ph m cn tuy?t ??i an ton cho ng??i s? d?ng b?i ? lo?i b? hon ton nguy c? chy n? hay ch?p ?i?n ??ng th?i b?o v? mi tr??ng xanh - s?ch, gp ph?n ??m b?o s?c kh?e, s? ti?n l?i v tho?i mi cho ng??i s? d?ng. ?y ???c xem gi?i php ti?t ki?m n?ng l??ng hi?u qu? nh?t v l xu h??ng tiu dng hi?n ??i ???c cc chuyn gia v chnh ph? khuy?n khch s? d?ng.

?? bi?t thm thng tin chi ti?t v? s?n ph?m, vui lng truy c?p website: www.congnghieprung.vn, www.nangluongxanh.net.vn ho?c lin h? s? ?i?n tho?i 0500 3868 870 Ho?c 0946999000 ?? ???c t? v?n mi?n ph.

 

H? tr? tr?c tuy?n

HOTLINE : 0500 3868 870

Slideshow

Th?i ti?t

CNG TY C? PH?N CNG NGHI?P R?NG TY NGUYN
11 V V?n Ki?t, Ph??ng Khnh Xun, TP. Bun Ma Thu?t, T?nh ??k L?k