Danh mục sản phẩm

Hướng dẫn

Giấy xác nhận tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông
Tin Tức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----š›----

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP RỪNG TÂY NGUYÊN

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP RỪNG TÂY NGUYÊN

Tên tôi là:....................................................................................................

CMND số:…………………………do …………………cấp ngày.....................................

Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................

Số điện thoại:...............................................................................................

Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày 07/06/2017):……………………Cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP RỪNG TÂY NGUYÊN.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 08/06/2017.

Đắk Lắk, ngày … tháng … năm 2017

Cổ đông

 

 

 

 

Ghi chú:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông về trước ngày 06/06/2017 theo địa chỉ :

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP RỪNG TÂY NGUYÊN

Địa chỉ: 11 Võ Văn Kiệt Phường Khánh Xuân, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

ĐT: 0915.720.677 - Website: www.congnghieprung.vn

 

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE : 0500 3868 870

Slideshow

Thời tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP RỪNG TÂY NGUYÊN
11 Võ Văn Kiệt, Phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk