Danh m?c s?n ph?m

H??ng d?n

Tin T?c

CH??NG TRNH LM VI?C T?I

??I H?I ??NG C? ?NG TH??NG NIN N?M 2017

CNG TY C? PH?N CNG NGHI?P R?NG TY NGUYN

??a ?i?m: Phng T?NG H?P, CNG TY C? PH?N CNG NGHI?P R?NG TY NGUYN, s? 11 V V?n Ki?t, Ph??ng Khnh Xun, Thnh ph? Bun Ma Thu?t, T?nh ??k L?k.

Th?i gian: 14h00 Ngy 08/06/2017

Th?i gian
d? ki?n

N?i dung

Ng??i ph? trch

14h00-14h15

Ti?p ?n, ?n ??nh ch? ng?i khch m?i v cc c? ?ng

Ban T? Ch?c

14h16-14h30

Khai m?c ??i h?i, gi?i thi?u t? cch ??i bi?u

Ban T? Ch?c

Gi?i thi?u Ch? t?ch ?on g?m Ch? t?ch H?QT v cc thnh vin H?QT

Ban T? Ch?c

Ch? to? cu?c h?p ch? ??nh Th? k ??i h?i

Ch? t?ch H?QT

Cng b? ch??ng trnh ??i h?i.

Ch? t?ch H?QT

14h31-14h45

Bo co th??ng nin & Bo co c?a H?i ??ng Qu?n tr?

Ch? t?ch H?QT

14h46-15h00

Th?o lu?n bo co Ti chnh n?m 2016 v ?? trnh ph??ng n kinh doanh n?m 2017.

Mrs Lam

15h01-15h10

Bi?u quy?t thng qua bo co Ti chnh n?m 2016 v ph??ng n kinh doanh n?m 2017.

C? ?ng

15h11-15h45

  1. Th?o lu?n ?i?u l? m?i c?a Cng ty theo Lu?t Doanh Nghi?p 2014.
  2. Th?o lu?n gp v?n b?ng thnh ph?m v nguyn v?t li?u t? Cng ty CP Cng Nghi?p R?ng Ty Nguyn sang Cng ty TNHH SX TM Cng Nghi?p R?ng Ty Nguyn.
  3. Th?o lu?n Thanh ton n? c? ph?n ng??i ngho ?? thanh ton cho T?ng Cng ty Lm Nghi?p Vi?t Nam. N?u cng ty khng thu h?i ???c ??n ngy 15/06/2017 s? ra thng bo thu h?i ton b? c? ph?n ny bn cho ng??i khc ?? thu h?i cng n? tr? cho T?ng Cng ty Lm Nghi?p Vi?t Nam.
  4. Th?o lu?n vi?c ng Nguy?n V?n Anh xin xc nh?n n?m 2002 ? nh?n chuy?n nh??ng t? vi?c thanh l xe t con c?a Cng ty Cng Nghi?p R?ng Ty Nguyn.
  5. Yu c?u b? sung thng tin ??a ch? nh?n thng bo c?a t?ng c? ?ng.

Mrs H

15h46-15h50

  1. Bi?u quy?t thng qua ?i?u l? m?i c?a Cng ty theo Lu?t Doanh Nghi?p 2014.
  2. Bi?u quy?t thng qua gp v?n b?ng thnh ph?m v nguyn v?t li?u t? Cng ty CP Cng Nghi?p R?ng Ty Nguyn sang Cng ty TNHH SX TM Cng Nghi?p R?ng Ty Nguyn.
  3. Bi?u quy?t thng qua Thanh ton n? c? ph?n ng??i ngho ?? thanh ton cho T?ng Cng ty Lm Nghi?p Vi?t Nam. N?u cng ty khng thu h?i ???c ??n ngy 15/06/2017 s? ra thng bo thu h?i ton b? c? ph?n ny bn cho ng??i khc ?? thu h?i cng n? tr? cho T?ng Cng ty Lm Nghi?p Vi?t Nam.
  4. Bi?u quy?t thng qua vi?c ng Nguy?n V?n Anh xin xc nh?n n?m 2002 ? nh?n chuy?n nh??ng t? vi?c thanh l xe t con c?a Cng ty Cng Nghi?p R?ng Ty Nguyn.

C? ?ng

15h51-16h05

Th? k ??i h?i thng qua bin b?n h?p ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin.

Ban T? Ch?c

16h06-16h10

Ch? to? ??i h?i b? m?c.

Ch? t?ch H?QT

Thn i!

 

H? tr? tr?c tuy?n

HOTLINE : 0500 3868 870

Slideshow

Th?i ti?t

CNG TY C? PH?N CNG NGHI?P R?NG TY NGUYN
11 V V?n Ki?t, Ph??ng Khnh Xun, TP. Bun Ma Thu?t, T?nh ??k L?k