Danh mục sản phẩm

Hướng dẫn

Chương trình làm việc tại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017
Tin Tức

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP RỪNG TÂY NGUYÊN

Địa điểm: Phòng TỔNG HỢP, CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP RỪNG TÂY NGUYÊN, số 11 Võ Văn Kiệt, Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

Thời gian: 14h00 Ngày 08/06/2017

Thời gian
dự kiến

Nội dung

Người phụ trách

14h00-14h15

Tiếp đón, ổn định chỗ ngồi khách mời và các cổ đông

Ban Tổ Chức

14h16-14h30

Khai mạc đại hội, giới thiệu tư cách đại biểu

Ban Tổ Chức

Giới thiệu Chủ tịch đoàn gồm Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT

Ban Tổ Chức

Chủ toạ cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội

Chủ tịch HĐQT

Công bố chương trình Đại hội.

Chủ tịch HĐQT

14h31-14h45

Báo cáo thường niên & Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Chủ tịch HĐQT

14h46-15h00

Thảo luận báo cáo Tài chính năm 2016 và đệ trình phương án kinh doanh năm 2017.

Mrs Lam

15h01-15h10

Biểu quyết thông qua báo cáo Tài chính năm 2016 và phương án kinh doanh năm 2017.

Cổ đông

15h11-15h45

  1. Thảo luận Điều lệ mới của Công ty theo Luật Doanh Nghiệp 2014.
  2. Thảo luận góp vốn bằng thành phẩm và nguyên vật liệu từ Công ty CP Công Nghiệp Rừng Tây Nguyên sang Công ty TNHH SX TM Công Nghiệp Rừng Tây Nguyên.
  3. Thảo luận Thanh toán nợ cổ phần người nghèo để thanh toán cho Tổng Công ty Lâm Nghiệp Việt Nam. Nếu công ty không thu hồi được đến ngày 15/06/2017 sẽ ra thông báo thu hồi toàn bộ cổ phần này bán cho người khác để thu hồi công nợ trả cho Tổng Công ty Lâm Nghiệp Việt Nam.
  4. Thảo luận việc Ông Nguyễn Văn Anh xin xác nhận năm 2002 đã nhận chuyển nhượng từ việc thanh lý xe Ô tô con của Công ty Công Nghiệp Rừng Tây Nguyên.
  5. Yêu cầu bổ sung thông tin địa chỉ nhận thông báo của từng cổ đông.

Mrs Hà

15h46-15h50

  1. Biểu quyết thông qua Điều lệ mới của Công ty theo Luật Doanh Nghiệp 2014.
  2. Biểu quyết thông qua góp vốn bằng thành phẩm và nguyên vật liệu từ Công ty CP Công Nghiệp Rừng Tây Nguyên sang Công ty TNHH SX TM Công Nghiệp Rừng Tây Nguyên.
  3. Biểu quyết thông qua Thanh toán nợ cổ phần người nghèo để thanh toán cho Tổng Công ty Lâm Nghiệp Việt Nam. Nếu công ty không thu hồi được đến ngày 15/06/2017 sẽ ra thông báo thu hồi toàn bộ cổ phần này bán cho người khác để thu hồi công nợ trả cho Tổng Công ty Lâm Nghiệp Việt Nam.
  4. Biểu quyết thông qua việc Ông Nguyễn Văn Anh xin xác nhận năm 2002 đã nhận chuyển nhượng từ việc thanh lý xe Ô tô con của Công ty Công Nghiệp Rừng Tây Nguyên.

Cổ đông

15h51-16h05

Thư ký Đại hội thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Ban Tổ Chức

16h06-16h10

Chủ toạ Đại hội bế mạc.

Chủ tịch HĐQT

Thân ái!

 

Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE : 0500 3868 870

Slideshow

Thời tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP RỪNG TÂY NGUYÊN
11 Võ Văn Kiệt, Phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk