Danh m?c s?n ph?m

H??ng d?n

Tin T?c

CH??NG TRNH LM VI?C T?I

??I H?I ??NG C? ?NG B?T TH??NG N?M 2017

CNG TY C? PH?N CNG NGHI?P R?NG TY NGUYN

??a ?i?m: s? 416-418-420 L Th??ng Ki?t Ph??ng 7 Qu?n Tn Bnh Tp.HCM.

Th?i gian: 08h00 Ngy 14/07/2017

Th?i gian
d? ki?n

N?i dung

Ng??i ph? trch

08h00-08h15

Ti?p ?n, ?n ??nh ch? ng?i khch m?i v cc c? ?ng

Ban T? Ch?c

08h16-08h30

Khai m?c ??i h?i, gi?i thi?u t? cch ??i bi?u

Ban T? Ch?c

Gi?i thi?u Ch? t?ch ?on g?m Ch? t?ch H?QT v cc thnh vin H?QT

Ban T? Ch?c

Ch? to? cu?c h?p ch? ??nh Th? k ??i h?i

Ch? t?ch H?QT

Cng b? ch??ng trnh ??i h?i.

Th? k ??i h?i

08h31-08h45

T?ng Gim ??c thng bo ??n qu c? ?ng n?i dung h?p ??i h?i ??ng c? ?ng b?t th??ng.

T?ng Gim ??c

08h46-09h00

Bi?u quy?t thng qua n?i dung h?p ??i h?i ??ng c? ?ng b?t th??ng

C? ?ng

09h01-09h05

Th? k ??i h?i thng qua bin b?n h?p ??i h?i ??ng c? ?ng b?t th??ng.

Ban T? Ch?c

09h06-09h10

Ch? to? ??i h?i b? m?c.

Ch? t?ch H?QT

09h11-09h20

Ti?n khch.

Ban T? Ch?c

 

H? tr? tr?c tuy?n

HOTLINE : 0500 3868 870

Slideshow

Th?i ti?t

CNG TY C? PH?N CNG NGHI?P R?NG TY NGUYN
11 V V?n Ki?t, Ph??ng Khnh Xun, TP. Bun Ma Thu?t, T?nh ??k L?k