Danh m?c s?n ph?m

H??ng d?n

Tin T?c
Tin T?c

TH? M?I

H?P ??I H?I ??NG C? ?NG B?T TH??NG N?M 2017

Knh g?i: QU V? C? ?NG

H?i ??ng Qu?n tr? Cng ty C? Ph?n Cng Nghi?p R?ng Ty Nguyn (CNR) trn tr?ng thng bo v knh m?i Qu v? c? ?ng t?i d? ??i h?i ??ng C? ?ng B?t Th??ng Cng ty C? ph?n Cng Nghi?p R?ng Ty Nguyn n?m 2017.

Th?i gian: 08h00 ngy 14/07/2017. ??a ?i?m: P

 Đọc thêm...
 
Tin T?c

??I H?I ??NG C? ?NG TH??NG NIN N?M 2017

THNH VIN BAN T? CH?C

TT

H? tn

Ch?c v?

1

ng Nguy?n Minh Ng?c

Tr??ng Ban T? Ch?c

2

ng ?? V?n Ti?n

Ph Ban T? Ch?c

3

ng Nguy?n Anh T

Thnh vin Ban T? Ch?c

4

B V? Ng?c Mai

Thnh vin Ban T? Ch?c

5

B? Ph?n IT

Thnh vin Ban T? Ch?c

Tp.HCM ngy 13 thng 07 n?m 2017

T?NG GIM ??C

?? V?N TI?N Đọc thêm...
 
Tin T?c

??I H?I ??NG C? ?NG B?T TH??NG N?M 2017

THNH VIN BAN LNH ??O

TT

H? tn

Ch?c v?

1

ng Nguy?n Minh Ng?c

Ch? t?ch H?QT

2

ng ?? V?n Ti?n

T?ng Gim ??c Thnh Vin H?QT

3

ng Nguy?n Anh T

Thnh Vin H?QT

??k L?k ngy 13 thng 07 n?m 2017

T?NG GIM ??C


?? V?N TI?N Đọc thêm...
 
Tin T?c

CH??NG TRNH LM VI?C T?I

??I H?I ??NG C? ?NG B?T TH??NG N?M 2017

CNG TY C? PH?N CNG NGHI?P R?NG TY NGUYN

??a ?i?m: s? 416-418-420 L Th??ng Ki?t Ph??ng 7 Qu?n Tn Bnh Tp.HCM.

Th?i gian: 08h00 Ngy 14/07/2017

Th?i gian
d? ki?n

N?i dung

Ng??i ph? trch

08h00-08h15 Đọc thêm...
 
Tin T?c

GI?I THI?U ??I BI?U

THAM D? ??I H?I ??NG C? ?NG N?M 2017

TT

H? v tn

Ch?c v?

1

ng Nguy?n Minh Ng?c

Ch? t?ch H?QT

2

ng ?? V?n Ti?n

T?ng Gim ??c/Thnh vin H?QT

3

ng Nguy?n Anh T

Thnh vin H?QT

4

B V? Ng?c Mai

Th? k H?i ??ng Qu?n Tr?

5

Cc c? ?ng khc c?a cng ty


C? ?ng khng c ?i?u ki?n d? h?p c th? ?y quy?n cho m?t trong cc c nhn nu trn. Gi?y ?y quy?n g?i v? V?n phng H?i ??ng Qu?n tr? CNR tr??c 11g ngy 13/07/2017 theo ??a ch?:

ng Nguy?n Minh Ng?c - Ch? t?ch H?i ??ng Qu?n tr?

416-418-420 L Th??ng Ki?t Ph??ng 7 Qu?n Tn Bnh Tp.HCM Đọc thêm...
 
Th? m?i tham d?
Tin T?c

CNG TY CP CNG NGHI?P R?NG TY NGUYN

C?NG HA X H?I CH? NGH?A VI?T NAM
??c l?p - T? do - H?nh phc

-------??-------

-------??-------

S? : 05/2017/TM

??k L?k, ngy 22 thng 05 n?m 2017

TH? M?I

H?P ??I H?I ??NG C? ?NG TH??NG NIN N?M 2017

Knh g?i: QU V? C? ?NG

H?i ??ng Qu?n tr? Cng ty C? Ph?n Cng Nghi?p R?ng Ty Nguyn (CNR) trn tr?ng thng bo v knh m?i Qu v? c? ?ng t?i d? ??i h?i ??ng C? ?ng th??ng nin Cng ty C? ph?n Cng Nghi?p R?ng Ty Nguyn n?m 2017.

1. Th?i gian: 14h00 ngy 08/06/2017.

2. ??a ?i?m: Phng T?NG H?P, CNG TY C? PH?N CNG NGHI?P R?NG TY NGUYN, s? 11 V V?n Ki?t, Ph??ng Khnh Xun, Thnh ph? Bun Ma Thu?t, T?nh ??k L?k.

3. ??i t??ng d? h?p: C? ?ng s? h?u v?n c? ph?n c?a CNR ??n th?i ?i?m ngy 07/06/2017.

4. Ch??ng trnh ??i h?i: Theo b?n ?nh km.

Tr??ng h?p C? ?ng khng th? ??n tham d? ??i h?i c th? ?y quy?n cho ng??i khc d? h?p thay, vi?c ?y quy?n ph?i ???c cng ch?ng theo quy ??nh php lu?t.

Khi ??n tham d? ??i H?i, Qu v? c? ?ng ho?c ng??i ???c ?y quy?n vui lng mang theo Th? m?i, Gi?y CMND/CCCD/HC v Gi?y ?y quy?n (n?u l ng??i ???c ?y quy?n) ?? lm th? t?c ??ng k tham d? ??i H?i.

Ton b? n?i dung ch??ng trnh ??i h?i, cc m?u ??ng k tham d? ??i h?i, cc ti li?u s? d?ng t?i ??i h?i s? ???c c?p nh?t trn website: www.congnghieprung.vn

Tr??ng h?p c? ?ng khng nh?n ???c Th? m?i h?p xin vui lng mang gi?y CMND ??n ??ng k tham d? t?i ??a ?i?m t? ch?c h?p.

Trn tr?ng knh m?i!

T/M H?I ??NG QU?N TR?

CH? T?CH H?I ??NG QU?N TR?

(? k)

NGUY?N MINH NG?C


M?U ??NG K THAM D?: T?i v? t?i ?y

GI?I THI?U ??I BI?U THAM D? ??I H?I C? ?NG N?M 2017

CH??NG TRNH LM VI?C T?I ??I H?I C? ?NG TH??NG NIN N?M 2017

?I?U L? CNG TY CP CNG NGHI?P R?NG (D? TH?O): T?i v? t?i ?y

New layer...

 Đọc thêm...
 
Tin T?c

GI?I THI?U ??I BI?U

THAM D? ??I H?I ??NG C? ?NG N?M 2017

TT

H? v tn

Ch?c v?

1

ng Nguy?n Minh Ng?c

Ch? t?ch H?QT

2

ng ?? V?n Ti?n

T?ng Gim ??c/Thnh vin H?QT

3

ng Nguy?n Anh T

Thnh vin H?QT

4

ng H Quang Ninh

Ph T?ng Gim ??c

5

B Phan N? H??ng Lam

K? ton tr??ng

6

B ?on Th? H

Th? k H?i ??ng Qu?n Tr?

7

Cc c? ?ng khc c?a cng ty


C? ?ng khng c ?i?u ki?n d? h?p c th? ?y quy?n cho m?t trong cc c nhn nu trn. Gi?y ?y quy?n g?i v? V?n phng H?i ??ng Qu?n tr? CNR tr??c 11g ngy 06/06/2017 theo ??a ch?:

ng Nguy?n Minh Ng?c - Ch? t?ch H?i ??ng Qu?n tr?

416-418-420 L Th??ng Ki?t Ph??ng 7 Qu?n Tn Bnh Tp.HCM

Thn i! Đọc thêm...
 
Tin T?c

C?NG HO X H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p - T? do - H?nh phc

----??----

GI?Y XC NH?N THAM D? ??I H?I ??NG C? ?NG TH??NG NIN

CNG TY C? PH?N CNG NGHI?P R?NG TY NGUYN

Knh g?i: H?I ??NG QU?N TR? CNG TY C? PH?N CNG NGHI?P R?NG TY NGUYN

Tn ti l:....................................................................................................

CMND s?:do c?p ngy.....................................

??a ch? lin h?: ............................................................................................

S? ?i?n tho?i:...............................................................................................

Hi?n ?ang s? h?u (tnh ??n h?t ngy 07/06/2017):C? ph?n c?a CNG TY C? PH?N CNG NGHI?P R?NG TY NGUYN.

B?ng v?n b?n ny, ti ??ng k tham d? cu?c h?p ??i h?i ??ng c? ?ng th??ng nin vo ngy 08/06/2017.

??k L?k, ngy thng n?m 2017

C? ?ng

Ghi ch:

?? thu?n l?i cho cng tc t? ch?c, knh ?? ngh? qu c? ?ng g?i gi?y xc nh?n tham d? ??i h?i ??ng c? ?ng v? tr??c ngy 06/06/2017 theo ??a ch? :

CNG TY C? PH?N CNG NGHI?P R?NG TY NGUYN

??a ch?: 11 V V?n Ki?t Ph??ng Khnh Xun, Tp. Bun Ma Thu?t, T?nh ??k L?k

?T: 0915.720.677 - Website: www.congnghieprung.vn Đọc thêm...
 
Các bài viết khác...
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 2

H? tr? tr?c tuy?n

HOTLINE : 0500 3868 870

Slideshow

Th?i ti?t

CNG TY C? PH?N CNG NGHI?P R?NG TY NGUYN
11 V V?n Ki?t, Ph??ng Khnh Xun, TP. Bun Ma Thu?t, T?nh ??k L?k