Danh m?c s?n ph?m

H??ng d?n

H??ng d?n


1. Ch?t li?u s?n ph?m: V?i ??c ?i?m th?i ti?t kh h?u nhi?t ??i gi ma c?a n??c ta th ng??i tiu dng nn ch?n muanh?ng s?n ph?m ???c lm b?ng inox nh? s?n ph?m my n??c nng n?ng l??ng m?t tr?i Cng Nghi?p R?ng. ???c s?n xu?t t? cng ngh? hi?n ??i, ru?t bn trong v v? bn ngoi ???c ch? t?o b?ng nguyn li?u Inox SUS 304 siu b?n, s?n ph?m khng b? hoen r?, ch?u l?c va ??p t?t, ch?ng r r?, mu s?c th?m m? ??p, d? dng v? sinh v r?t an ton.
2. V? tr l?p ??t: Tr??c khi l?p ??th? th?ng my n??c nng n?ng l??ng m?t tr?i, ?i?u quan tr?ng ??u tin ng??i tiu dng c?n ch l tmm?t v? tr ??t my thch h?p, dng la bn ?? xc ??nh h??ng l?p ??t l h??ng Nam v ? l n?i my ti?p xc v?i nh sng m?t tr?i t?t nh?t ?? lm t?ng cng su?t h?p th? nhi?t cho my. M?t b?ng l?p ??t ph?i v?ng ch?c v s?ch s?, n?u l?p bnh trn mi nghing th c?n gia c? chn ?? cho v?ng ch?c r?i m?i l?p bnh.
3. Ngu?n n??c: my ch? ho?t ??ng khi ???c cung c?p n??c lin t?c v ??u ??n, do v?y v? tr l?p ??t c?ng ph?i l n?i g?n ngu?n n??c v thu?n l?i cho vi?c l?u thng n??c khi my ho?t ??ng. ??c bi?t l?u ngu?n n??c c?p cho my ph?i l n??c s?ch, khng nhi?m m?n, phn, ngu?n n??c khng ???c cao qu 2 mt so v?i bnh, n?u ngu?n n??c cao qu 2 mt so v?i bnh c?n ph?i l?p thm bnh ph? ho?c l?p thm van ?i?u p ?? lm gi?m p l?c n??c. V?i m?t ph?ng trn mi nghing khng c ngu?n n??c th c th? l?p 1 bnh ph? trn bnh ?? cung c?p n??c l?nh cho bnh.
4. ?ng d?n n??c: Nn s? d?ng lo?i ?ng d?n n??c s?ch PP-R ho?c cc lo?i ?ng c ?? b?n, ch?u nhi?t cao, t d?n nhi?t, trnh s? d?ng ?ng kim lo?i v d? th?t thot nhi?t, chi ph cao v kh thi cng l?p ??t, c?ng khng nn s? d?ng ?ng nh?a v lo?i v?t li?u ny d? b? ph h?y b?i nhi?t, s? khng s? d?ng ???c lu di.

* S? ?? L?P ??T

- L?p rp chn

- L?p bnh ln chn

-L?p ?ng th?y tinh

- L?p ???ng n??c ra vo

5. Ki?m tra th? s?n ph?m sau khi l?p ??t: Sau khi l?p ??t xong ph?i v?n hnh th?, my s? c n??c nng ra sau 1h (tr?i n?ng), ki?m tra cc m?i n?i, ??u n?i chn khng v b?o nxem c r r? n??c khng. Yu c?u ngu?n c?p n??c cao khng qu 2m so v?i bnh n??c nng. N?u p su?t n??c ??u vo qu l?n th l?p thm bnh ph? ho?c van ?i?u p vo ??u vo c?a bnh n??c nng n?ng l??ng m?t tr?i ?? gi?m p l?c cho bnh.


6. H??ng d?n s? d?ng s?n ph?m:

- ??my n??c nng n?ng l??ng m?t tr?i an ton, hi?u qu? lu di th ph?i tun th? trnh t? l?p ??t theo h??ng d?n l?p ??t c?a cng ty.
- My n??c nng NLMT ph?i ???c c?p n??c ??y ??, lin t?c.
- Ngu?n n??c c?p vo my NLMT ph?i qua x? l v ??m b?o s?ch. Tuy?t ??i khng s? d?ng n??c tr?c ti?p b?m vo t? gi?ng khoan, n??c b? nhi?m s?t, phn, nhi?m m?n (n??c ch?a qua x? l).
- ???ng thot kh ph?i l?u thng lin t?c.
- Ng?t thi?t b? ?i?n sau khi s? d?ng ?? ??m b?o an ton.
- Khng ?, va ch?m v?t c?ng vo ?ng th?y tinh d?n ??n v? ?ng.

S? d?ng n?ng l??ng ti?t ki?m, hi?u qu? ?ang l m?t ch? tr??ng l?n c?a qu?c gia, th?c hi?n ch? tr??ng ? khng ch? l trch nhi?m c?a m?t c nhn, m?t t?p th? m c?a ton x h?i. T?t c? v m?t hnh tinh xanh s?ch ??p, chng ta cng chung tay gp s?c ti?t ki?m n?ng l??ng b?ng cch s? d?ng cc thi?t b? v?n hnh b?ng n?ng l??ng m?t tr?i.

Cng Nghi?p R?ng

 

H? tr? tr?c tuy?n

HOTLINE : 0500 3868 870

Slideshow

Th?i ti?t

CNG TY C? PH?N CNG NGHI?P R?NG TY NGUYN
11 V V?n Ki?t, Ph??ng Khnh Xun, TP. Bun Ma Thu?t, T?nh ??k L?k