Danh m?c s?n ph?m

H??ng d?n

H??ng d?n
H??ng d?n


1. Ch?t li?u s?n ph?m: V?i ??c ?i?m th?i ti?t kh h?u nhi?t ??i gi ma c?a n??c ta th ng??i tiu dng nn ch?n muanh?ng s?n ph?m ???c lm b?ng inox nh? s?n ph?m my n??c nng n?ng l??ng m?t tr?i Cng Nghi?p R?ng. ???c s?n xu?t t? cng ngh? hi?n ??i, ru?t bn trong v v? bn ngoi ???c ch? t?o b?ng nguyn li?u Inox SUS 304 siu b?n, s?n

 Đọc thêm...

 
H??ng d?n

S? c? bnh NLMT khng nng, khng gi? nhi?t, cch ki?m tra s? th?c hi?n nh? sau :

- Ki?m tra my ??t ?ng h??ng ch?a (H??ng Nam - trong ti li?u hu?n luy?n c hnh v? c? th?, cc b?n c th? m? ra xem l?i ). N?u ? ?ng h??ng r?i th c b? che n?ng khng, n?u b? che n?ng s? lm gi?m th?i gian n?ng chi?u vo my, n?ng chi?u tr?c ti?p vo my t nh?t

 Đọc thêm...

 
H??ng d?n

Cu h?i: Khng c n??c vo bnh?
Tr? l?i:
Ki?m tra ngu?n n??c c?p, c?p ?? n??c cho bnh
Ki?m tra l?i ???ng x? e
Ki?m tra van 1 chi?u
Cu h?i: N??c trong bnh c nhi?t ?? khng cao?
Tr? l?i:
Ki?m tra l?i van m?t chi?u
Ki?m tra l?i v? tr l?p ??t
Ki?m tra l?i cch ??u n?i ngu?n n??c
Do th?i ti?t tr?i t n?ng khng ?? c?p nhi?t n?ng cho bnh ho?c s? d?ng n??c nng nhi?u qu dung tch bnh
L?p bnh n?i khu?t nh n?ng m?t tr?i
Cu h?i: N??c nng ch?y xu?ng nh??
Tr? l?i:
Do p l?c n??c th?p ho?c c nhi?u ng??i s? d?ng cng 1 th?i ?i?m
Khng c n??c c?p vo bnh ho?c l?u l??ng n??c c?p vo bnh nh?
Cu h?i: Trn bnh c n??c nng nh?ng d??i sen vi khng c n??c nng?
Tr? l?i:
Ti?n hnh ki?m tra l?i cch ??u ???ng n??c nng
Ki?m tra l?i ???ng c?p c?a n??c nng c t?c khng
Cu h?i: ?ng th?y tinh ??y vng h?p ?? ?ui ?ng d?n ??n ?ng tu?t ra?
Tr? l?i:
Ki?m tra l?i p l?c c?a n??c, n?u p l?c cao th s? d?ng bnh ph? ho?c van ?i?u p
?? gi?m p
Ki?m tra l?i gi ?? chn ?ng, ki?m tra ?ng thng h?i c v? b?t kn khng, tuy?t ??i khng ???c b?t kn ?ng thng h?i, n?u b?t kn s? n? bnh, ru?t bnh b? co rt, ?ng th?y tinh b? v r?t ?ng ra kh?i bnh, h?p ?? ?ng.
Cu h?i: N??c phun ra t? v? tr Zo?ng silicon?
Tr? l?i:
Ki?m tra l?i zo?ng n?u h?ng th ph?i thay m?i
Ki?m tra l?i p l?c n??c n?u p l?c l?n ph?i l?p thm bnh ph? ?? gi?m p
Ki?m tra l?i ?? ??ng tm gi?a l? bnh b?o n v l? h?p ?? ?ui ?ng
Ki?m tra l?i lng trong c?a b?o n xem c b? co b?o n khng, n?u c th ph?i thay b?o n.
Cu h?i: Bnh b? r n??c?
Tr? l?i:
Ki?m tra l?i ch? qu?n b?ng tan cc ??u ct 21 ho?c 25
Ki?m tra l?i v? tr l?p c?c ??t ( v?i bnh c h? tr? ?i?n)
Ki?m tra l?i lng trong b?o n xem c b? n??c ?n mn khng, h? m?i hn khng, c b? co lng trong khng.
Cu h?i: N??c ??u ra khng ch?y?
Tr? l?i:
Ki?m tra l?i ngu?n cung c?p n??c
Ki?m tra l?i e x?
Ki?m tra l?i ???ng n??c ?i trong h? th?ng n??c c?a gia ch?
Cu h?i: B?t h? tr? ?i?n nh?ng khng nng?
Tr? l?i:
Ki?m tra l?i ch?ng gi?t, n?u h?ng ph?i thay th?
Ki?m tra l?i R?le, n?u h?ng ph?i thay th? Ki?m tra l?i c?c ??t, n?u h?ng ph?i thay th? Ki?m tra l?i cc ??u ??u ?i?n
Cu h?i: Bnh b? r ?i?n?
Tr? l?i:
Ki?m tra c?c ??t, r?le
Ki?m tra l?i ???ng dy ?i?n, cc ?i?m ??u n?i i?n


NH?NG ?I?U NHN VIN L?P ??T C?N GHI NH?

1. Vi?c l?p ??t My n??c nng cho khch hng s? d?ng r?t quan tr?ng, n ?nh h??ng tr?c ti?p ??n tu?i th? c?a My v ??n cc cng tc b?o tr v s?a ch?a sau ny.
2. Tn tr?ng t??ng c?a nh s?n xu?t. Khng ???c t? s?a ??i, thay th?, l?p thi?u ho?c l?p thm b?t k? m?t thi?t b? no ngoi h??ng d?n c?a nh s?n xu?t.
3. Ph?i tuy?t ??i tun theo cc bi?n php an ton lao ??ng khi lm vi?c. Tr??c khi s?a ch?a ho?c b?o tr ph?i lun lun ng?t ?i?n kh?i my. Trong tr??ng h?p ph?i thao tc trn l??i ?i?n c ?i?n, ph?i lun ?i giy v mang bao tay cch ?i?n cng v?i vi?c s? d?ng d?ng c? ?i?n ph h?p. Khi lao ??ng cng v?i ng??i khc, c?n ph?i ch ph?i h?p lm vi?c, trnh lm r?i r?t v?t d?ng th??ng t?n ?n ng??i cng lm vi?c.
4. C trch nhi?m trong cng vi?c l?p ??t ?? ??m b?o cho khch hng s? d?ng s?n ph?m ???c lu di v an ton.
5. Ph?i ki?m tra ton b? cng vi?c sau khi hon thnh ?? ??m b?o ? th?c hi?n ?ng nh? quy trnh l?p ??t.

Cng Nghi?p R?ng Đọc thêm...
 


H? tr? tr?c tuy?n

HOTLINE : 0500 3868 870

Slideshow

Th?i ti?t

CNG TY C? PH?N CNG NGHI?P R?NG TY NGUYN
11 V V?n Ki?t, Ph??ng Khnh Xun, TP. Bun Ma Thu?t, T?nh ??k L?k