Danh m?c s?n ph?m

H??ng d?n

GI?I THI?U

Cng ty C? Ph?n Cng Nghi?p R?ng Ty Nguyn xin g?i t?i Qu khch hng l?i cho trn tr?ng v h?p tc.

  • Cng ty C? Ph?n Cng Nghi?p R?ng Ty Nguyn ???c thnh l?p t? thng 1/2005 v?i xu?t pht ?i?m l ngnh cng nghi?p tr?ng r?ng, ch?m sc pht tri?n r?ng v cung c?p s?n xu?t cc lo?i g?.
  • N?m b?t nh?ng yu c?u c? b?n c?a x h?i c?ng v?i mong mu?n gp ph?n mang l?i ti?n nghi cho cu?c s?ng c?a ng??i tiu dng, Cng Ty C? Ph?n Cng Nghi?p R?ng Ty Nguyn khng ng?ng ??u t?, m? r?ng ho?t ??ng kinh doanh trn nhi?u l?nh v?c. ?i?n hnh trong chi?n l??c pht tri?n, ? l cung c?p nh?ng s?n ph?m c ??c tnh s? d?ng n?ng l??ng ti?t ki?m, hi?u qu? v b?o v? mi tr??ng v?i dng s?n ph?m ch? ??o: my n??c nng n?ng l??ng m?t tr?i.


  • Trong t?ng chi?n l??c pht tri?n, chng ti lun coi s? hi lng c?a Qy khch hng khi s? d?ng s?n ph?m, d?ch v? c?a chng ti chnh l th??c ?o s? thnh cng. T? ? chng ti khng ng?ng sng t?o v ??i m?i cc ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh, quan tm ngay t? khu s?n ph?m ??u vo cho ??n khi s?n ph?m ??n tay ng??i tiu dng ??u ph?i ???c hon thi?n ??n t?ng chi ti?t. ?i?u ? ? ???c ch?ng minh khi cc s?n ph?m v d?ch v? c?a chng ti lun ???c ng??i tiu dng trong c? n??c tin t??ng, ?ng h? trong su?t th?i gian v?a qua.
  • Ha cng xu th? h?i nh?p vo n?n kinh t? th? gi?i ?ang di?n ra trn kh?p ??t n??c Vi?t Nam, Cng Ty C? Ph?n Cng Nghi?p R?ng Ty Nguyn ni ring ? v ?ang n? l?c ph?n ??u ?? hon thnh cc m?c tiu v s? m?nh c?a doanh nghi?p, ?ng gp tch c?c cho s? pht tri?n c?a n?n kinh t? ??t n??c. ??i v?i chng ti s? t?ng tr??ng v pht tri?n c?a doanh nghi?p lun ??ng hnh v?i nh?ng gi tr? ?ch th?c c?a ton x h?i.
  • Cng Ty C? Ph?n Cng Nghi?p R?ng Ty Nguyn lun trn tr?ng v mong mu?n s? h?p tc t? Qu khch hng ?? c th? n?m b?t ???c nh?ng c? h?i m?i, cng sng t?o ra nh?ng gi tr? m?i, v??n t?i m?t t??ng lai pht tri?n th?nh v??ng, ?n ??nh v b?n v?ng.

Trn tr?ng !

 

H? tr? tr?c tuy?n

HOTLINE : 0500 3868 870

Slideshow

Th?i ti?t

CNG TY C? PH?N CNG NGHI?P R?NG TY NGUYN
11 V V?n Ki?t, Ph??ng Khnh Xun, TP. Bun Ma Thu?t, T?nh ??k L?k